Wetenschappelijke integriteit

Binnen de Universiteit van Amsterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

Gedragscode

De Universiteit van Amsterdam onderschrijft de principes uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2004, versie 2014). De code verplicht de wetenschapsbeoefenaar niet alleen tot naleving van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar verplicht hem ook al het mogelijke te doen om de naleving ervan in zijn academische omgeving te bevorderen en te handhaven.

Vertrouwenspersoon

Met vragen over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen Wetenschappelijke integriteit van de UvA. Uw vragen en vermoedens van schending over wetenschappelijke integriteit worden vertrouwelijk behandeld.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Een van de middelen om de wetenschappelijke integriteit te toetsen, is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) vastgesteld en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die de klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt aan het College van Bestuur.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

Juridische Zaken

11 januari 2018